Životní prostředí

Snažíme se chovat ohleduplně vůči okolní krajině i lidem, kteří v ní žijí. V Evropě jsme nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní dopravy na železnici, což je nejekologičtější typ dopravy vůbec. Nabízí šetrný způsob, jak přepravit značné množství nákladu na velké vzdálenosti. Snižujeme dopady naší činnosti na životní prostředí pravidelnou modernizací vozového parku a efektivním využíváním kombinované dopravy. Dlouhodobě snižujeme spotřebu energií i produkci odpadů.

Spotřeba energií a vody

Dlouhodobě sledujeme spotřebu jednotlivých typů energií v našich provozech, například elektřiny, tepla, koksu nebo pohonných hmot. Měrná spotřeba energií na 1 milion Kč výnosů od roku 2008 dlouhodobě klesá, a to ve všech dílčích oblastech. Například spotřeba elektrické energie klesla od roku 2008 o více než 20 %.

Odpady

Velkého pokroku dosahujeme při nakládání s odpady. V posledních pěti letech klesla produkce odpadů (v přepočtu na výnosy společnosti) o více než polovinu. Podstatou našeho podnikání jsou přepravní služby, nikoliv výroba, dvě třetiny odpadů tak tvoří železný šrot ze starých vagonů, který lze znovu zpracovat a druhotně využít.

Prevence

Své činnosti provádíme s maximálním ohledem na životní prostředí, s důrazem na omezení negativních vlivů na veřejnost a šetření neobnovitelných zdrojů. Věnujeme velkou pozornost přípravě na možné havarijní situace a jejich prevenci. Za posledních pět let nedošlo k žádné environmentální havárii a nebyly překročeny limity hodnot v odpadních vodách.