Podporujeme

Činnost AWT už dávno překročila hranice Moravskoslezského kraje, stále si však dobře uvědomujeme, odkud jsme vzešli a odkud pochází většina našich zaměstnanců. Rozvoj tohoto regionu podporujeme prostřednictvím partnerství s významnými místními organizacemi i dárcovskými aktivitami, které mají dosah do všech regionů, v nichž působíme.

Občanské sdružení svatá Barbora

AWT je členem Občanského sdružení svatá Barbora. To pomáhá dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu. V současné době má sdružení v evidenci necelou stovku českých, polských a slovenských dětí, kterým přispívá na studium, zájmovou činnost a podporuje péči o zdraví. Myšlenka založení byla vedena hlavně snahou, aby děti, kterým zahynul rodič, nebyly finančně diskriminované. Prioritou podpory je výchova a vzdělání.

Sdružení dětem hradí zejména školné, školní pomůcky, poplatky v mateřských školách, poplatky za zájmové a sportovní kroužky, školy v přírodě či lyžařské výcviky. Ve zdravotní oblasti přispívá sdružení např. na zdravotní pomůcky či ozdravné pobyty.

Více informací na www.svatabarbora.cz.

Hornické slavnosti

AWT je dlouholetým partnerem Hornických slavností v Karviné, které každoročně pořádá společnost OKD pro své zaměstnance s rodinami a obyvatele celého regionu. Jedná se o oslavy svátku horníků a hornických tradic. Součástí oslav je atraktivní hudební program, soutěže a atrakce pro děti.

Více informací na www.hornicke-slavnosti.cz.

Den železnice

AWT dlouhodobě podporuje akci Den železnice, která se každoročně koná v Ostravě a Bohumíně.  Jedná se o zábavný den s bohatým program pro malé i velké obdivovatele vlaků a stříbrných rovnoběžek.

Více informací na www.denzeleznice.cz.

Dolní oblast Vítkovice

Světově unikátní areál v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa. Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v aule Gong v někdejším plynojemu probíhají odborné konference, mezinárodní kongresy a v Malém světě techniky U6 si hrají děti i jejich rodiče. V areálu se také nachází Velký svět techniky, který ukazuje vědu a techniku jako zábavnou hru, a také kulturní čtvrť Hlubina lákající nejen hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.

Více informací na www.dolnivitkovice.cz.

AWT JSME MY!

AWT podporuje nevýdělečné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců, které mají společenský prospěch. V roce 2012 byl poprvé vyhlášen sponzorský zaměstnanecký program AWT JSME MY!, v němž bylo rozděleno čtvrt milionu korun na téměř tři desítky projektů. Ty byly zaměřené především na pomoc dětem, ale i lidem s handicapem či seniorům. Dalšími podpořenými oblastmi jsou údržba a obnova kulturních památek (zejména spojených se železnicí), ochrana životního prostředí a péče o zvěř, sbory dobrovolných hasičů, ale i
sportovní a kulturní akce.

AWT patří mezi významné firemní dárce v České republice. Na řadu projektů přispívají jednotlivé firmy ve skupině, svou tradici však mají také sbírky mezi zaměstnanci.

Konto Bariéry

AWT již několik let patří mezi podporovatele projektu Konto Bariéry, jehož hlavním mottem je „Pomáháme vracet lidi do života". Konto Bariéry podporuje tělesně postižené spoluobčany v těch případech, které nepokrývá zdravotní pojištění. Nakupuje například speciální zdravotní pomůcky, ale pomáhá i v různých jiných oblastech života. Při založení konta byl poprvé v naší zemi použit princip „nekonečné sbírky", kdy desetitisíce dárců přispívají pravidelně malým obnosem na určený cíl. Za jednadvacet let činnosti tak Konto Bariéry mohlo rozdělit stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů.

Zaměstnanci skupiny AWT každým rokem vybírají nejen samotné finanční příspěvky, ale následně i konkrétní projekt, který bude podpořen. Poskytnutí daru je pokaždé s poděkováním zveřejněno ve výroční zprávě nadace Konta Bariéry.

Více informací na www.kontobariery.cz.