Péče o zaměstnance

S více než 2000 pracovníky na desítkách pracovišť po celé ČR se řadíme mezi největší zaměstnavatele v zemi. Většina zaměstnanců působí v Moravskoslezském kraji, kde má skupina AWT své kořeny. Uvědomujeme si, že základní podmínkou úspěchu jsou kvalifikovaní a flexibilní zaměstnanci. Investujeme proto do jejich vzdělání a rozšiřování kvalifikace, spolupracujeme s učilišti, odbornými školami i univerzitami. Podporujeme pracovníky, kteří svůj volný čas věnují nevýdělečné, společensky prospěšné aktivitě. Vkládáme prostředky do bezpečnosti práce a zdokonalujeme pravidla, která snižují riziko pracovních úrazů na minimum.

Bezpečnost práce

Při dopravě zboží či práci na vlečkách může docházet k nehodám, ať už nešťastnou náhodou, neopatrností, či nedodržením stanovených pravidel. Našim cílem je omezit takové situace na minimum, především pak zabránit ztrátám na životech.

AWT provádí v oblasti bezpečnosti práce průběžná školení všech zaměstnanců, má pro všechny své provozy vypracovaný systém rizik. V rámci maximální prevence mimořádných událostí například před každou směnou pravidelně poučuje zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce. Společnost rovněž vlastní certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 – management pracovní bezpečnosti.

V AWT platí vnitřní předpisy, které zajišťují řádné vyšetření všech nehod a mimořádných situací. S příčinami nehod seznamujeme své zaměstnance a přijímáme taková opatření, aby se podobné situace pokud možno nemohly opakovat.

Odbory

AWT se snaží udržovat dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují.

V současné době existují v AWT tři odborové organizace:

  • Odborová organizace zaměstnanců v dopravě
  • Základní organizace OS KOVO DOPRAVA
  • Zaměstnanecká organizace regionálních odborů společnosti OKD Doprava (ZOROS)

Výsledkem spolupráce s odbory je především kolektivní smlouva, závazná pro všechny zaměstnance Advanced World Transport a.s. Odbory se vedle jednání o mzdách podílejí také na bezpečnosti práce, šetření pojistných událostí, organizačních změnách, stanovení pracovní doby, tvorbě katalogu příkladů pracovních činností, prémiových řádech nebo lékařské péči.

Vzdělávání

Zrychlující se změny v tuzemské i světové ekonomice znamenají potřebu neustálého zdokonalování se a učení nových věcí. AWT proto věnuje pečlivou pozornost i nemalé finanční prostředky odborné i nadodborné přípravě svých zaměstnanců, k čemuž využívá i fondy Evropské unie. V roce 2011 připadlo na jednoho zaměstnance průměrně téměř sedm hodin vzdělávání. Největší podíl tvořilo dopravní, technické a přepravní školení.

Benefity

Vedle vzdělávání patří mezi zaměstnanecké benefity například týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek na stravování, slevy u smluvních partnerů atd.

Spolupráce se školami

Celkový počet zaměstnanců znamená pro AWT velké nároky na pravidelný nábor nových pracovních sil. Snažíme se proto vychovávat naše budoucí zaměstnance již při jejich studiu a pomáhat školám, jejichž absolventi k nám dlouhodobě míří. Pravidelně se také účastníme tuzemských i mezinárodních veletrhů pracovních příležitostí.

 Spolupráce se školami a univerzitami probíhá formou:

  • odborných praxí a stáží
  • exkurzí studentů na našich pracovištích
  • vyučování přímo na pracovištích skupiny (na lokomotivních depech, v opravně nákladních vozidel)
  • zadávání témat a vedení bakalářských a diplomových prací

Podpora neziskových aktivit

AWT podporuje nevýdělečné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců, které mají společenský prospěch. V roce 2012 byl poprvé vyhlášen sponzorský zaměstnanecký program AWT jsme my!, v němž bylo rozděleno čtvrt milionu korun na téměř tři desítky projektů. Ty byly zaměřené především na pomoc dětem, ale i lidem s handicapem či seniorům. Dalšími podpořenými oblastmi jsou údržba a obnova kulturních památek (zejména spojených se železnicí), ochrana životního prostředí a péče o zvěř, sbory dobrovolných hasičů, ale i
sportovní a kulturní akce.