Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky (AWT jako odběratele služeb/výrobků):

platební podmínky:

·        platby probíhají na základě faktury prodávajícího,

Podstatnou náležitostí faktur (daňových dokladů) je i interní číslo smlouvy.

·        prodávající vystaví fakturu do 15 dnů od zdanitelného plnění, a to na základě této smlouvy a předávacího protokolu potvrzeného kupujícím, který přiloží k faktuře. V případě předání předmětu koupě dopravcem bude předávací protokol nahrazen dodacím listem dopravce.

·        splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení. Prodávající je povinen fakturu prokazatelně doručit kupujícímu do 3 pracovních dnů od vystavení. O dobu případného prodlení s doručením faktury se splatnost prodlužuje.

Připadne-li termín splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

·        faktura bude mít náležitosti daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb., o DPH), bude na ní uvedeno č. dle registru smluv (viz. první strana) a bude doložena potvrzeným předávacím protokolem, resp. dodacím listem, jinak jí je kupující oprávněn bez zaplacení vrátit. Nová lhůta splatnosti běží znovu doručením opravené faktury.

·        Prodávající má právo požadovat od kupujícího, je-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, úrok z prodlení ve smyslu ust § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

·        Prodávající není oprávněn pohledávku vzniklou z tohoto obchodního případu jednostranně započíst, zastavit, nebo postoupit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Pro případ porušení zákazu zastavení pohledávky se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty takto zastavené pohledávky. Provedení jednostranného započtení nebo postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.

V případě, že zhotovitel (druhá smluvní strana - prodávající, dodavatel, pronajímatel,…) budek objednateli (AWT a.s. - kupujícímu, odběrateli, nájemci,….) v prodlení s úhradou závazků vyplývajícíchz jakýchkoliv řádně  zavřených smluv, má objednatel (AWT a.s. - kupující, odběratel, nájemce,….) právopozastavit úhrady závazků vyplývajících z této smlouvy. Závazky mohou být objednatelem (AWT a.s. -kupujícím, odběratelem, nájemcem,...) jednostranně započteny.

·        Pro případ, kdy, na základě prodávajícím vystavené faktury má být úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, se sjednává oprávnění kupujícího dle jeho volby buď i) zaplatit jistinu na prodávajícím uvedený účet a DPH přímo příslušnému správci daně anebo ii) zaplatit celou částku na kterýkoli účet prodávajícího zveřejněný správcem daně

další obchodní podmínky:

·        Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu koupě, a že na tomto neváznou žádná práva třetích osob. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým u tohoto předmětu koupě.

·        vlastnické právo a nebezpečí škody k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí.

·        o předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajícím sepsán a podepsán předávací protokol, který v případě plnění bez vad kupující potvrdí. V případě předání předmětu koupě dopravcem, kupující předmět koupě prohlédne a případné vady do 14 dnů oznámí prodávajícímu s uplatněním práv z vad plynoucích. Do doby odstranění vad, resp. jiné dohody stran o vypořádání nároků z vad předmětu koupě, není kupující povinen platit kupní cenu.

·        Prodávající poskytuje na předmět koupě dle této smlouvy záruku v délce uvedené na první straně této smlouvy.

·        Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení této smlouvy z důvodu vadného plnění je kupující oprávněn volit jakékoli z následujících práv z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost předmětu koupě (případně jejich kombinaci):

(i)             požadovat odstranění vady dodáním náhradního předmětu koupě, dodáním chybějícího předmětu koupě, případně požadovat odstranění právních vad;

(ii)             požadovat odstranění vad opravou předmětu koupě, jestliže jsou vady opravitelné;

(iii)            požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;

(iv)            odstoupit od této smlouvy;

·        dále je kupující oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět koupě zkontrolovat a odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit dodávku náhradního předmětu koupě namísto prodávajícího, přičemž prodávající v takovém případě nahradí kupujícímu zdokumentované vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně po výzvě kupujícího, aniž by tím bylo jakkoli dotčeno právo kupujícího na náhradu vzniklé škody. Kupující má zároveň právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Prodávající má povinnost do 3 pracovních dnů rozhodnout a informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace. Do této lhůty se však nezapočítává "doba nezbytná podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení uplatněné vady“. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost předmětu koupě, náleží výhradně kupujícímu. Kupující je oprávněn měnit uplatněná práva z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost předmětu koupě, kdykoli před odstraněním příslušné vady předmětu koupě. Prodávající je povinen zahájit odstraňování vady způsobem určeným kupujícím bez zbytečného odkladu. v případě prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným na první straně této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH denně.

·        Prodávající předá kupujícímu veškeré doklady k předmětu koupě, jako jsou prohlášení o shodě, záruční list, záruční a servisní podmínky, návod k obsluze, atd.

·        v případě plnění této smlouvy v areálech, pozemcích a prostorách kupujícího se prodávající zavazuje plnit požadavky na ochranu životního prostředí dané příslušnými právními předpisy a interní dokumentací kupujícího, kterou je povinen si od kupujícího vyžádat a se kterou je povinen seznámit sebe a všechny dotčené zaměstnance. Prodávající odpovídá také za seznámení a respektování shora uvedených předpisů svými subdodavateli a jejich zaměstnanci.

·        Prodávající prohlašuje, že si je v souladu s ustanovením § 2936 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku vědom vlastní odpovědnosti za škodu způsobenou věcí použitou při plnění povinností prodávajícího dle této smlouvy.

·        Jakékoli právní jednání směřující ke změně, zániku nebo zrušení objednávky/kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Kupující může namítnout neplatnost objednávky/kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.      

·        Odpověď strany této smlouvy, podle §1740, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, přestože podstatně nemění podmínky nabídky

·        Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle §1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

·        Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou část předmětu koupě či dokumentace dle této smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním této smlouvy.

·        Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoli práv kupujícího vyplývajících z této smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči prodávajícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

·        Prodávající (fyzická osoba) souhlasí, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy kupující zjišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

·        Prodávající a kupující si ujednali, že pro tuto smlouvu vylučují aplikaci ustanovení §1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

·        Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze stran měla možnost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.

·        Provyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že kupující podle této smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí předmětu koupě od prodávajícího uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností kupujícího podle ustanovení §§ 2103, 2104, 2112 a 2618 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku nemá žádný vliv na práva kupujícího z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost předmětu koupě, které budou uplatněny kupujícím vůči prodávajícímu kdykoli v průběhu záruční doby, a na povinnost prodávajícího tyto vady odstranit. Odchylně od zákona strany sjednávají, že kupující je oprávněn vadu vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby, nejméně však 1 rok ode dne převzetí předmětu koupě od prodávajícího.

·        V případech, které tato smlouva nebo tyto obchodní podmínky neřeší, platí příslušná ustanovení právních předpisů České republiky, zejména pak občanského zákoníku.

·        Jakýkoli spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní bude souviset, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Pokud smluvní strany nedosáhnou smírného vyřešení sporu, bude příslušný spor řešen před věcně příslušným obecným soudem v Ostravě.

 

Prohlášení prodávajícího:

Prodávající výslovně prohlašuje, že:

a)         ke dni uzavření této smlouvy není v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči kupujícímu;

b)         ke dni uzavření této smlouvy nemá neuhrazené závazky z titulu DPH vůči svému místně příslušnému daňovému úřadu, resp. není v prodlení s plněním jakéhokoliv jiného závazku vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím;

c)         ke dni uzavření této smlouvy neprobíhá a podle jeho nejlepšího vědomí a znalostí ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoli orgánem jakékoli jurisdikce, které by důvodně mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem zásadně ovlivnit schopnost prodávajícího splnit jeho platební závazky z titulu DPH vůči jeho místně příslušnému daňovému úřadu;

d)         ke dni uzavření této smlouvy neprobíhá a ani podle nejlepšího vědomí prodávajícího nehrozí žádné insolvenční či jakékoli jiné řízení, které je způsobilé obecně omezit práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávek, které by se týkalo majetku prodávajícího;

e)         z plnění uskutečněných dle této smlouvy řádně a včas splní své závazky z titulu odvodu DPH svému místně příslušnému daňovému úřadu;

f)         nejsou mu známy okolnosti, které by mu znemožnily během trvání této smlouvy řádně a včas hradit své povinností vůči svému místně příslušnému daňovému úřadu;

g)         v případě, že zjistí, že není schopen hradit vůči svému místně příslušnému daňovému úřadu své povinnosti z titulu DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu, se kterým bude bezodkladně jednat o dohodě, že DPH z příslušné faktury bude uhrazena kupujícím přímo na účet místně příslušného daňového úřadu;

h)         pokud nastane skutečnost, že místně příslušný daňový úřad vyzve kupujícího, aby uhradil DPH za prodávajícího, je kupující oprávněn jednostranně započíst svůj regresní nárok vůči prodávajícímu vyplývající z této úhrady na jakoukoliv splatnou pohledávku prodávajícího za kupujícím;

i)           sjednaná úplata dle této smlouvy se považuje za zaplacenou i v případě úhrady daně kupujícím za prodávajícího dle § 109 a 109a zákona o dani z přidané hodnoty.